Mai An Tiêm

2019-02-15T23:27:09+07:00

Ngày xửa ngày xưa, vào thời Vua Hùng Vương thứ 17, nhà vua có nhận một người con nuôi tên là Mai An Tiêm.

Mai An Tiêm2019-02-15T23:27:09+07:00

Sự tích chú Cuội – Cung Trăng

2019-09-07T13:08:41+07:00

Ngày xửa ngày xưa, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như mọi ngày, Cuội ta vác rìu vào rừng sâu

Sự tích chú Cuội – Cung Trăng2019-09-07T13:08:41+07:00

Sự tích Hồ Gươm

2019-09-25T09:37:40+07:00

Vào thời ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ lên nước ta, chúng coi dân ta như cỏ rác và áp đặt những chính

Sự tích Hồ Gươm2019-09-25T09:37:40+07:00

Sự tích ông Công ông Táo

2019-02-13T14:05:17+07:00

Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão

Sự tích ông Công ông Táo2019-02-13T14:05:17+07:00

Sự tích trầu cau

2019-08-09T09:00:15+07:00

Ngày xửa ngày xưa, ở nhà nọ có hai anh em ruột, người anh tên là Tân, còn người em tên là Lang. Đặc

Sự tích trầu cau2019-08-09T09:00:15+07:00

Sự tích bánh Chưng – bánh Giầy

2019-09-19T21:35:46+07:00

Ngày xửa ngày xưa, vào đời vua Hùng Vương thứ sáu, sau khi dẹp xong giặc Ân, nhà vua muốn truyền lại

Sự tích bánh Chưng – bánh Giầy2019-09-19T21:35:46+07:00